تاریخ‌های مهم

تاریخ‌های مهم: 

- آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله: 15-5-1397

- اعلام نتیجۀ داوری چکیده‌ها: 31-5-1397

- آخرین مهلت ارسال اصل مقاله: 31-6-1397

- اعلام نتیجۀ داوری مقاله‌ها: 1-8-1397

- آخرین مهلت ثبت نام: 17-9-1397

- روز برگزاری همایش: پنجشنبه 22-9-1397