محورهای همایش

محورهای کلی دومین همایش ملی زبان، زبان‌شناسی و ادبیات عبارتست از:

- زبان‌شناسی نظری

- زبان‌شناسی کاربردی

- زبان و ادبیات فارسی

- زبان و ادبیات انگلیسی

- زبان و ادبیات عربی

و

 - مطالعات ترجمه