اعضای شورای علمی و داوران همایش

 اعضای شورای علمی همایش:

دکتر مهدی محقق

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر ویدا شقاقی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر پرویز بیرجندی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر مصطفی عاصی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر پرویز مفتون

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر فرزانه فرحزاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر بلقیس روشن

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و رئیس انجمن زبان‌شناسی ایران

دکتر ایرج مهرکی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و دبیر علمی همایش

دکتر علی‌ رضا قلی فامیان

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر تورج عقدایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر عفت نقابی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

 

اعضای شورای داوران همایش:

دکتر ویدا شقاقی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مصطفی عاصی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر پرویز مفتون

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر فرزانه فرحزاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر بلقیس روشن

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و

رئیس انجمن زبان‌شناسی ایران

دکتر تورج عقدایی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
دکتر عفت نقابی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر ایرج مهرکی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و

دبیر علمی همایش

دکتر علی رضا قلی فامیان عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دکتر ماه نظری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر فاطمه حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر فرید قائمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر جواد یعقوبی درابی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر زهرا دری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر فریبا قطره

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

دکتر مرضیه صناعتی عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی

دکتر سید ابراهیم آرمن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر ساغر شریفی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر شهرام مدرس خیابانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و 

دبیر اجرایی همایش

دکتر سید محمد کریمی بهبهانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر محمد حشمدار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر کبری توسلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر ناتاشا پوردانا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر محدثه امینی هرسینی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر فاطمه برناکی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر زهره محمدی زنوزق عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر مهرداد مولودی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج